PHân tích cổ phiếu DQC : Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 33.000