TCM: Tạm dừng nới room, ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 30.190đ