Phân tích, nhận định TT ngày 17/04: Trông chờ vào mốc hỗ trợ 1.130 điểm