Phân tích, nhận định TT ngày 13/08: Tiếp tục tăng điểm trong nghi ngờ