Phân tích cổ phiếu NLG: Giá trị hợp lý của cổ phiếu NLG là 31.045đ