Phân tích cổ phiếu KDH: Ước tính giá trị hợp lý của KDH là 29.117đ/cp