Phân tích CP GAS: Hoàn thành 66% doanh thu và 83% LNST cả năm